ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Sitemap แบ่งปันไปยัง facebook พิมพ์ เอกสารแนะนำโรงพยาบาล

ศัลยกรรมจมูก

          จมูก เป็นอวัยวะที่สำคัญบนใบหน้ำ เนื่องจำกเป็นจุดเด่นที่สุด กำรมีจมูกที่สวยงำมได้สัดส่วนโดยเฉพำะควำมสูงโด่งที่พอเหมำะและกำรมีปีกจมูกที่เหมำะสมกับบริเวณสันจมูก จะเพิ่มควำมสวยงำมสมส่วนให้กับใบหน้ำ ซึ่งคนเอเชียส่วนใหญ่จมูกไม่โด่งเท่ำกับคนตะวันตก กำรเสริมจมูกและกำรตัดปีกจมูกให้ได้รูปทรงในคนเอเชียจึงเป็นกำรผ่ำตัดที่นิยมมำกที่สุดอย่ำงหนึ่งในบรรดำกำรผ่ำตัดศัลยกรรมความงาม

การเสริมจมูก

เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูกให้ดูสูงขึ้น ทำให้โครงสร้างจมูกมีรูปร่างที่สวยงามขึ้น การผ่าตัดเสริมจมูกมีทำกันมานานหลายสิบปีแล้ว คนที่มีโครงสร้างของจมูกแบนทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถรับการผ่าตัดเสริมจมูกได้ ควรจะมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ขึ้นไป More

ตกแต่งปีกจมูก

เป็นการตกแต่งบริเวณจมูกส่วนล่างให้มีความเหมาะสมกับบริเวณสันจมูกและจมูกส่วนบน แก้ไขปีกจมูกที่ใหญ่ ลดขนาดรูจมูกที่กว้างและตัดปีกจมูกที่กางออก More

ถอนจมูกเทียม

More

แก้ไขจมูก

คนที่ต้องการแก้ไขจมูก ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ไปทำการผ่าตัดเสริมจมูกมา แต่การแก้ไขจมูก อาจเกิดจากการที่มีรูปจมูกไม่สมดุลกับใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นจมูกโตเกินไป มีรูจมูกกว้างเกินไป หรือไม่มีดั้งจมูกเลย More

Our cosmetic surgeons and experts

Service

Nose

การเสริมจมูกเราทำด้วยความพิถีพิถันเริ่มตั้งแต่การดีไซน์ให้ทรงจมูกรับกับโครงสร้างใบหน้าที่สุด และวัสดุที่ได้ผ่านการรับรองจากทางการแพทย์ More

Eyes

ดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจ ทำให้ใครหลายๆคนหันมาศัลยกรรมตา เพื่อให้มีดวงตาสวย ทำให้บุคคลิกเราโดดเด่นหน้ามองยิ่งขึ้น More

Abdomen

สลายไขมัน หุ่นเป๊ะทันใจ ไม่ต้องพักฟื้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ More